Trick! คีย์ลัดเพื่อความ รวดเร็วในการทำงานสำหรับ Windows 7

– Win+Home : ย่อหน้าต่างอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นหน้าที่กำลังใช้อยู่
– Win+Space : เรียกใช้ Aero Peek (ทำให้หน้าต่างใสทั้งหมด)
– Win+Up arrow : ขยายหน้าต่าง เต็มจอ (Maximize):
– Shift+Win+Up arrow : ขยายหน้าต่าง เต็มจอ (เฉพาะด้านบน และล่าง)
– Win+Down arrow : ย่อหน้าต่างจากเต็มจอเป็นขนาดย่อ (Restore Down) :
– Win+Left/Right arrows : ย้ายหน้าต่างไปทาง ซ้าย หรือขวา (Dock) :
– Shift+Win+Left/Right arrows : ย้ายหน้าต่างไปยัง จอด้านซ้าย หรือขวา (มีผลเมื่อใช้จอมากกว่าหนึ่งจอ)
– Win+number (1-9) : เปิดโปรแกรมที่ปัก หมุด (pin) อยู่บนทาสก์บาร์นับเรียงจาก ซ้ายไปขวา  :
– Shift+Win+number (1-9) : เปิดโปรแกรมที่ปักหมุด (pin) บนทาสก์บาร์ในหน้าใหม่ (กรณีที่โปรแกรมนั้นกำลังทำงานอยู่)
– Alt+Win+number (1-9) : เปิดเมนู Jumplist ของโปรแกรมที่ปักหมุด (pin) บนทาสก์บาร์ :
– Win+T : โฟกัสไปที่โปรแกรมที่ปักหมดบน ทาสก์บาร์ กดซ้ำเพื่อเลื่อนไปที่โปรแกรมถัดไป หรือใช้ลูกศร ซ้ายขวาเลื่อนก็ได้
– Win+B : โฟกัสไปที่โปรแกรมบน System Tray
– Shift+Click on a taskbar button : เปิดโปรแกรมที่ปักหมุด (pin) บนทาสก์บาร์ในหน้าใหม่ (กรณีที่โปรแกรมนั้นกำลังทำ งานอยู่)
– Ctrl+Shift+Click บน taskbar button : เปิดโปรแกรมโดยใช้สิทธิ์ของ ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
– Shift+Right-click บน taskbar button : เรียกเมนูคลิกขวาแบบคลาสสิก (แบบใน Windows XP) :
– Shift+Right-click บน grouped taskbar button : เรียกเมนูคลิกขวาแบบกลุ่ม  :
– Ctrl+Shift+N : สร้างโฟลเดอร์ใหม่  :
– Alt+Up : ไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือ โฟลเดอร์ปัจจุบัน (ใช้ใน Windows Explorer) :
– Alt+P : เปิดใช้งานแถบ พรีวิว :
– Shift+Right-Click on a file : เพิ่มที่อยู่พิเศษ ในเมนู Send to :
– Shift+Right-Click on a folder : เพิ่มคำสั่ง Command Prompt ในเมนูคลิกขวา ( Command Prompt Here :  คือ การเปิดหน้า CMD ในโฟลเดอร์นั้น ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ คำสั่ง CD ซ้ำๆ กัน
เพื่อ เข้าในโฟลเดอร์ที่ต้องการ)
– Win+P : ตั้งค่าการแสดงผลสำหรับการแสดงผล หลายหน้าจอ
– Win+(+/-) : ซูมหน้าจอเข้า/ออก
– Win+G : สลับเรียกใช้ Gadgets บนหน้าจอ

คีย์ลัดใน Windows Media Player
– Alt +1 : ขนาดภาพ 50%
– Alt +2 : ขนาด Video 100%
– Alt +3 : ขนาด Video 200%
– Alt + Enter : สลับการแสดงแบบเต็มหน้าจอวิดีโอ
– Player  Alt + ลูก ศรซ้าย : ย้อน กลับขั้นตอนของคุณผ่านมุมมอง ล่าสุดของคุณใน
– Alt + ลูก ศรขวา  : ย้อน ขั้นตอนต่อผ่าน views ล่าสุดของคุณใน Player ของคุณ
– Ctrl +3 : เปลี่ยนไปตอนนี้เล่นโหมด
– Ctrl +7 : เพิ่มการเล่นรายการ
– Ctrl +9 : สั่ง syncรายการ
– Ctrl + B : Previous (รายการ หรือบท)
– Ctrl + E : ในห้องสมุด Player, วางเคอร์เซอร์ใน ช่องค้นหา
– Ctrl + F : ถัดไป (รายการหรือบท)
– Ctrl + H : เปิดหรือปิดshuffle
– Ctrl + J : Eject CD หรือ DVD
– Ctrl + M : แสดงหรือซ่อนแถบเมนูใน Library Player
– Ctrl + N : สร้างรายการใหม่
– Ctrl + O : เปิดแฟ้ม
– Ctrl + P : เล่นหรือหยุดเล่น
– Ctrl + S : หยุดเล่น
– Ctrl + T : ซ้ำเปิดหรือปิด
– Ctrl + U : ระบุ URL หรือเส้นทาง ไปยังแฟ้ม
– Ctrl + W : ปิดหรือหยุดเล่นไฟล์
– Ctrl + Shift + B : Restart วิดีโอ
– Ctrl + Shift + C : เปิดหรือปิดคำ อธิบายและคำบรรยาย
– Ctrl + Shift + F : ส่ง ผ่านวิดีโอหรือเพลงอย่างรวดเร็ว
– Ctrl + Shift + G : เร่งความเร็วในการ เล่น
– N Ctrl + + Shift : เล่นที่ความ เร็วปกติ
– Ctrl + Shift + S : เล่นที่ความเร็วที่ ช้ากว่าปกติ
– Windows Media Player F1     : แสดงความช่วยเหลือของ
– Library Player F2   : แก้ไข ข้อมูลสื่อในรายการที่เลือกใน
– Switch F4 : ดูรายการบาน หน้าต่าง
– F6 : เพิ่มขนาดของอัลบั้ม
– Shift + F6 : ลดขนาดของอัลบั้ม
– F7 : ปิดเสียง
– F8 : ลดระดับเสียง
– F9 : เพิ่มระดับเสียง

คีย์ลัดสำหรับหน้าเว็บ
– F11 : สลับระหว่าง หน้าจอแบบปกติและมุมมองของบราวเซอร์
– Alt + Home : ไปที่หน้าแรกของคุณ
– Alt + ลูก ศรขวา : ไป ยังหน้าถัดไป
– Alt + ลูก ศรซ้ายหรือ Backspace  : ไปที่หน้าก่อนหน้านี้
– Shift + F10 : แสดงเมนูทางลัดสำหรับการเชื่อมโยง
– Arrow Up : เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของ เอกสาร
– Arrow Down : เลื่อนไปปลายของเอกสาร
– Page Up : เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของ เอกสารในขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น
– Page Down: เลื่อนไปทางท้าย ของเอกสารในขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น
– Home : ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร
– End: ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของ เอกสาร
– Ctrl + F : หาในหน้านี้
– F5 : รีเฟรชหน้าเว็บปัจจุบัน
– Ctrl + F5 : รีเฟรชหน้าเว็บปัจจุบันแม้ว่า แสตมป์เวลาสำหรับรุ่นเว็บและรุ่นที่เก็บไว้ในประเทศของคุณเหมือนกัน
– Esc : หยุดการดาวน์โหลดหน้า
– Ctrl + O : เปิดเว็บไซต์ใหม่หรือหน้า
– Ctrl + N : เปิดหน้าต่างใหม่
– Ctrl + Alt + P : เปิดหน้าต่างใหม่
– Ctrl + K : แท็บซ้ำ (แท็บปัจจุบันเปิดแท็บใหม่)
– Ctrl + W : ปิดหน้าต่างปัจจุบัน (ถ้าคุณมีเพียงหนึ่งแท็บเปิด)
– Ctrl + S : บันทึกหน้าปัจจุบัน
– Ctrl + P : กรอบพิมพ์หน้าปัจจุบันหรือ ใช้งาน
– Ctrl + I: โปรดเปิด
– Ctrl + H : เปิดประวัติ
– Ctrl + J : ฟีดเปิด
– Alt +  Page  P: เปิดเมนู
– Alt + T : เปิดเมนูเครื่อง มือ
– Alt + H : เปิดเมนูวิธีใช้

การทำงานกับแท็บ
– Ctrl +  คลิก : เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ในพื้น หลัง
– Ctrl + Shift +  คลิก : เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ในเบื้อง หน้า
– Ctrl + T : เปิดแท็บใหม่ในเบื้องหน้า
– Ctrl + Tab หรือ Ctrl + Shift +  แท็บ: สลับระหว่างแท็บ
– Ctrl + W : ปิดแท็บปัจจุบัน (หรือหน้าต่างปัจจุบันเรียกดูหากมี การยกเลิกแท็บ)
– Alt + Enter : เปิดแท็บใหม่ในพื้นจากแถบที่ อยู่
– Ctrl + n(โดย ที่ n คือตัวเลขระหว่าง 1 และ 9)  : สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ
– Ctrl +9 : สลับไปยังแท็บสุดท้าย
– Ctrl + Alt + F4 : ปิดแท็บอื่นๆ

 คีย์ลัดใช้ซูม 
– Ctrl + Plus : เพิ่ม zoom (+ 10%)
– Ctrl + ลบ : ลดซูม (– 10%)
– Ctrl +0 : Zoom to 100%

คีย์ลัดใช้ค้นหา 
– Ctrl + E : ไปที่ช่องค้นหา
– Alt + Enter : เปิดการค้นหาในแท็บใหม่
– Ctrl + ลูก ศรลง : เปิดเมนูให้บริการค้นหา

คีย์ลัดตัวอย่างพิมพ์   
– Alt + P: ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์และการพิมพ์หน้า
– Alt + U : กระดาษเปลี่ยนหัวและส่วนท้าย, ปฐมนิเทศ, และระยะขอบของหน้านี้
– Alt + Home : แสดงหน้าแรกที่จะพิมพ์
– Alt +
ข้อมูลจากเว็บ Thaiadmin.com ครับ

โฆษณา